عارف ربیعیان و مهم ترین بخش های درس شیمی کنکور

عارف ربیعیان و مهم ترین بخش های درس شیمی کنکور

 

در این مقاله از نکات گفته شده عارف ربیعیان از کنکور آسان است اوج یادگیری درمورد مهمترین بخش های درس شیمی در کنکور سراسری می پردازیم

زیرا هر دانش آموز کنکوری باید این موارد مهم درس شیمی را بداند زیرا درس شیمی یکی از مهمترین درس ها در کنکور سراسری برای دانش آموزان رشته تجربی و رشته ریاضی می باشد و درسی بسیار رتبه آور می باشد پس نباید شیمی را دست کم گرفت.

مهم ترین بخش های شیمی از نظر مهندس عارف ربیعیان :

عارف ربیعیان به شما دانش آموزان کمک می کند با یادگیری موارد زیر درس رتبه آور شیمی را درصد بالا بزنید.

اولین بخش مهم :

از مهمترین واکنشهای جابجایی دوگانه: واکنشهای رسوبی که در آنها مخلوط کردن محلول دو نمک به تشکیل نمک نامحلول می انجامد .

دومین بخش مهم شیمی :

مهمترین کود شیمیایی نیتروژن دار در دنیا : آمونیم نیترات ( NH4NO3 )

سومین بخش مهم شیمی:

رایج ترین روش بیان غلظت : غلظت مولار ( مولاریته )

چهارمین بخش مهم :

مهمترین حلال صنعتی پس از آب : اتانول

پنجمین بخش مهم درس شیمی :

ساده ترین کربوکسیلیک اسید : متانوئیک اسید ( HCOOH )

ششمین بخش مهم شیمی :

یکی از مهمترین مشتقات کربوکسیلیک اسیدها : استر ها

هفتمین بخش شیمی:

یکی از مهمترین و پرکاربردترین روشهای حفاظت فلزها : حفاظت کاتدی

هشتمین بخش شیمی :

آشناترین کربوکسیلیک اسید : اتانوئیک اسید ( CH3COOH )

نهمین مورد مهم شیمی:

ساده ترین آمینواسیدها : گلی سین ( آمینو اتانوئیک اسید)

دهمین مورد مهم شیمی:

یکی از ارزشمندترین و پرکاربردترین فلزها : آلومینیم

یازدهمین بخش مهم شیمی:

تازه ترین مدل اتمی : مدل کوانتومی که بر پایه رفتار دوگانه الکترون و با تاکید بر رفتار موجی الکترون استوار است .

دوازدهمین بخش مهم شیمی:

نزدیکترین لایه الکترونی به هسته = نخستین سطح انرژی : سطح انرژی K

سیزدهمین بخش مهم:

انجام شدنی ترین واکنشها : واکنشهایی که در فراورده هایشان اتمها به هشت تایی پایدار رسیده اند .

چهاردهمین بخش شیمی:

خط طیفی با کمترین طول موج ( بیشترین انرژی ) در طیف خطی اتم هیدروژن : خط بنفش با طول موج 410 نانومتر که مربوط به سقوط الکترون از n=6 —-> 2 است .

پانزدهمین مورد:

مهمترین نکته در جدول تناوبی : تشابه آرایش الکترونی عنصرهای یک خانواده در بسیاری گروه های جدول

شانزدهمین :

واکنش پذیرترین نافلزها : هالوژنها

هفتدهمین مورد شیمی :

بیشترین الکترونگاتیوی : فلوئور

هجدهمین مورد مهم درس شیمی :

اوربیتال با کمترین انرژی در هر تراز انرژی : اوربیتال کروی S

نوزدهمین بخش مهم شیمی :

واکنش پذیرترین فلزها : فلزهای قلیایی

بیستمین مورد مهم درس شیمی :

سبکترین ذره زیر اتمی : الکترون

مورد بیست و یک مهم درس شیمی از نظر استاد عارف ربیعیان :

مشهورترین اکتنید : اورانیم

بیست و دومین مورد :

سبکترین فلز : لیتیم

بیست وسومین مورد مهم شیمی :

مشهورترین فلز قلیایی خاکی : کلسیم

بیست چهارمین مورد مهم شیمی :

بیشترین انرژی نخستین یونش : هلیم

بیست و پنجمین مورد مهم شیمی :

ساده ترین ترکیبهای آلی : هیدروکربنها

بیست و ششمین بخش مهم شیمی :

فراوانترین عنصرهای موجود در پوسته زمین : سیلیسیم و اکسیژن

درس شیمی موارد مهم دیگری نیز دارد که در این بخش به تعدادی از این نکات گفته شده استاد عارف ربیعیان مدرس شیمی کنکور آسان است اوج یادگیری پرداختیم.

منبع: https://cdahmadi.com/1397/05/17/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7/

 

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>