مطالعه و کتاب‌خوانی یک کدام از شاخص‌های گسترش فرهنگی است و میزان اعتنا به کتاب بیان‌کننده پرورش و بلندمرتبه فرهنگی جامعه ها به شمار می آید . ترقی کشورهای عالم , چه پیشرفته و چه درحال بسط , مبین این حقیقت است که بهبود اوضاع و احوال مطالعه و شیوه های درست و تسریع در‌این دستور و فهم خوبتر و ادراک مطالب فروشگاه کتاب زبان اصلی  یکی‌از اقدامات حیاتی آموزشی به حساب آورده می شود .

داشــتن دانش و تدبیر به خویش و محیط اطراف خود از ویژگی‌های اصلی انســانی است که او‌را از دیگر موجودات اطراف خود جدا میکند . تا آنجا که خویش را در بین آنها نا آشنا و بیگانه مییابد . اهمیت این صفت به حدی است که اکثری از آدم شناسان او‌را موجودی «جستجوگر» تعریف کرده‌اند . از منظر فلســفی «حقیقت جویی» را با خمیر و طینت بشر عجین دانسته‌اند ; یعنی اورا فطرتاً حقیقت‌جو میدانند . روانشناســان نو این شم را در نیاز بنیادی‌تر و عمیق‌تر «خودشــکوفایی» میبینند که بشر با به فعالیت‌ درآوردن استعدادهای بالقوه خویش , دامنه هستی و وجود خود را می‌گستراند و وسیع‌تر مینماید . ذهن خلق کننده انسان از زمان‌های بدور همواره در ادامه این بوده است که پاسخی برای پرسش‌های خویش بیابد , ناشناخته‌ها را مورد شناســایی قرار دهــد و بنیان‌های معاش فــردی و اجتماعــی خویش را بــر یافته‌های علمی هموار ســازد . به همین جهت روحیه پژوهــش , مطالعــه و کنــکاش علمــی در زمینه‌های متعدد از قبل با انســان آمیخته بوده است .

چهت نیل به رویش و شکوفایی علمی , هیچ راهی به غیر ازفروشگاه کتاب زبان اصلی مطالعه نیست

آدم روز جاری وارث ۲۰ قرن تجربه فروشگاه کتاب زبان اصلی است . در عصر حاضر , تمام جامعه ها جهان در سمت دگرگون سازی قدم برمی‌دارند , و مقوله کتاب‌ و کتابخوانی , دسترسی به داده ها و اشاعه مطالعه از مؤلفه‌های اساسی دنیای تازه است . کتاب برای آموختن و تربیت مندرج و نقش آموختن و تربیت بی میزان با اهمیت است زیرا انتخاب کننده عاقبت قطعی معاش بشری است و چهت نیل به رویش و شکوفایی علمی , فرهنگی و اقتصادی هیچ راهی به غیر از توسعهفروشگاه کتاب زبان اصلی مطالعه و ساخت عادت همگانی دائمی و هدفمند نیست .

کتابخوانی , به منزله سیر در اندیشه‌های بقیه افراد و باز کردن فروشگاه کتاب زبان اصلی

مطالعه و کتاب‌خوانی یکی‌از شاخص‌های فروشگاه کتاب زبان اصلی است و میزان اعتنا به کتاب بیان کنده رویش و بلندمرتبه فرهنگی دولت ها به شمار میاید . ترقی کشورهای دنیا , چه توسعه‌یافته و چه درحال گسترش , مبین این حقیقت است که بهبود حال و روز مطالعه و شیوه های درست و تسریع درین دستور و فهم خوبتر و درک مطالب یک کدام از اقدامات اساسی آموزشی به حساب می آید . در واقع کتابخوانی , به منزله سیر در اندیشه‌های دیگرافراد و باز کردن پنجره‌ای به دنیای ناشناخته‌هاست . کتابخوانی مرتب شدن به فضیلت ها اخلاقی , رویارویی با خرافات و انحرافات فکری و خودداری از خودباختگی در قبال بیگانگان در تراز جامعه در گرو ارتقا دانایی و علم یکایک اشخاص جامعه است ; که‌این حیاتی هم رابطه به هم پیچیده با شعور فروشگاه کتاب زبان اصلی و رده کتاب و اهتمام به مطالعه آن دارااست .

امروزه اعتنا به کتاب و کتابخوانی نشانگر پرورش فرهنگی و ملی هر میهن است و تعداد کتاب‌ها و نشریه‌های منتشرشده هر مرزوبوم در سال , کتابخانه‌ها , کتابخوان‌ها , نویسندگان , مترجمان و ناشران فروشگاه کتاب زبان اصلی  تحت عنوان معیارهای حیاتی بسط یافتگی کشورها مورد به کارگیری قرار می گیرند . به این ترتیب توسعه و گسترش فرهنگ و تمدن مطالعه و کتابخوانی , توسعه و گسترش کتابخانه‌ها , چاپ و تکثیر کتاب و شیوه بهره‌گیری از این ابزار بی‌رقیب فرهنگی , ضرورت پرورش و والا جامعه به سمت کمال است .

برای رفــع سختی ها و تولید قضیه و بســتر واجب جهــت ترویــج و توســعه فرهنــگ مطالعــه , نهادهــای مختلــف شــامل خانواده , مدرسه های و نظام آموزشــی , کتابداران و کتابخانه‌ها , دولت و رسانه‌های گروهی و ناشــران و کتابفروشی‌ها , بایستی با رفع مشکلات مو جود , همسو و هم‌هدف , در سوی مشخصی جنبش نمایند .

خانواده

خانواده کوچکترین واحد اجتماعی است که نقش مهمی در پیشبرد شخصیت بچه ایفا می نماید و همــه فعالیت‌های تربیتی از خانواده شــروع می‌گردد . کودکی که با کتاب آشــنا می شود برای مدام از هم‌نشــینی و آشتی با کتاب لذت خواهد پیروزی . در واقع کتــاب نیز به کســب اطلاعــات از دنیای پیرامون نوباوه سبب ساز می‌شــود و او را به جزء‌جزء‌کردن و آنالیز مساله وا می دارد و نیز در پرورش و شــخصیت و تکامل روحی و دیوانه وی فروشگاه کتاب زبان اصلی تأثیــر بســزایی دارااست .

خرید کتاب زبان اصلی