• کنگره Joaquin کاسترو از صندلی های کنگره اسپانیایی انجمن
  • بابی اسکات صندلی از آموزش و پرورش و نیروی کار کمیته
  • کارن باس از صندلی های کنگره حزبی سیاه
  • جودی چو
  • رائول Grijalva
  • ویسنت Gonzalez
  • ایوت کلارک