موارد ثبت شده در برابر جعلی دانش آموزان ظاهر می شود برای SSLC آزمون

این Kalaburagi پلیس ثبت شده موارد در برابر 14 نفر از جمله دانش آموزان و کسانی که به نظر می رسد در جای خود برای SSLC آزمون در یک روز.

Nalin Atul کمیسر عمومی, آموزش Kalaburagi در طول سفر خود را به مرکز آزمون چهار جعلی دانش آموزان نوشتن امتحانات در یک مدرسه خصوصی در نزدیکی Kothnaur ایجاد کرد و سه تن از دانشجویان در دولت مدرسه ابتدایی در مرکز Jewargi مستعمره.

مقامات دستور داده شده است که برای ثبت نام یک شاه در برابر جعلی دانش آموزان و کسانی که قرار بود به نوشتن امتحانات. آقای Atul همچنین دستور داد تا نوار, دانش آموزان از مصرف بیشتر امتحانات.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>