• شب مقررات منع رفت و آمد را از 9 بعد از ظهر تا 4 صبح و اثر را از روز شنبه به غیر از برای کسانی که سفر و یا از محل کار و یا به دنبال کمک های پزشکی.
  • مقررات پوشیدن ماسک تقویت خواهد اما این کشور باقی خواهد ماند و در سطح سوم از آن پنج سطح coronavirus سیستم هشدار.
  • بازديد خانواده و فعالیت های اجتماعی باقی می ماند ممنوع است.