ترجمه fast-paced tagged posts

اجازه دهید ما از مترجمان در روز جهانی ترجمه تجلیل کنیم

یکشنبه ، 30 سپتامبر روز جهانی ترجمه (ITD) ، روز ویژه بزرگداشت مترجمان در سراسر جهان است. 30 سپتامبر همچنین روز جشن سنت جروم است. وی حامی دائرlopالمعارف ها ، کتابداران و مترجمان است. سنت جروم کسی بود که در قرن چهارم قسمت عمده ای از کتاب مقدس را به لاتین (Vulgate) ترجمه کرد. او نویسنده ای پرکار بود و تفسیرهای زیادی درباره کتاب مقدس نوشت.

بزرگداشت روز جهانی ترجمه

روز جهانی ترجمه در ابتدا توسط Fédération Internationale des Traducteurs (FIT) یا فدراسیون بین المللی مترجمان (IFT) به زبان انگلیسی ایجاد شد...

Read More